Leeswijzer

In de nota ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’ (RSU) geeft Utrecht aan de groei van de stad vooral te willen faciliteren door inbreiding. Gezonde verstedelijking is hierbij het uitgangspunt. In het verlengde van deze ruimtelijke strategie is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. In het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) beschrijven we de ruimtelijke, gemeentelijke en private projecten die bijdragen aan deze groei en laten we zien hoe we duurzame gezonde verstedelijking het uitgangspunt laten zijn bij ruimtelijke projecten.

De projecten op het terrein van mobiliteit zijn geconcretiseerd in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB). Met het MPSO worden ook de financiële effecten op de verschillende grondexploitaties vastgesteld en een beeld geschetst van de stand van zaken van de investeringsimpuls RSU. Ook worden keuzes voorgesteld voor nieuwe investeringen. Op die manier laat het MPSO zien hoe, in samenwerking tussen markt en overheid, jaarlijks stappen worden gezet in de realisatie van de ambities uit de RSU. Het MPSO en MPB worden gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

De projecten in het MPSO betreffen alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stad zoals woningbouw, commercieel vastgoedprojecten en openbare ruimteprojecten met uitzondering van de mobiliteitsprojecten uit het MPB en de groenprojecten uit het Meerjaren Groenprogramma (MGP). De peildatum voor de stand van zaken van de projecten is 1 februari 2018; projecten die op deze datum een vastgesteld startdocument hadden of onderdeel uitmaken van de Prestatieafspraken 2018-2022 met de woningcorporaties, zijn meegenomen in voorliggende rapportage. Van de projecten die alleen het reguliere vergunningentraject doorlopen, zijn de projecten opgenomen met een bouwsom > €1 miljoen. Op basis van de geschetste marktontwikkelingen en het overzicht van alle projecten, zijn inhoudelijke analyses gemaakt op het terrein van woningbouw, commercieel vastgoed en gezonde verstedelijking. Het doel is om te bepalen of we op koers liggen in relatie tot de ambities uit de RSU.

In het bestuursadvies waarmee het MPSO en MPB worden aangeboden aan college en raad, worden ook opdrachten geformuleerd voor onderzoek naar een noodzakelijke bijstelling. Deze opdrachten zijn ondermeer gebaseerd op de programmatische optelsom van alle projecten. Vanaf mei (na de vaststelling door het college) gaan we met deze opdrachten aan de slag. Ten aanzien van het MPSO polsen we per 1 juli hoe we ervoor staan in de Peilstok die gekoppeld is aan de Tweede Bestuursrapportage en de Programmabegroting. Als dan blijkt dat de benodigde inhaalslag ten opzichte van het beleid of van de marktontwikkelingen nog niet voldoende is, maken we in de periode oktober tot en met december keuzes in het programma en de planning van (grondexploitatie)projecten. Het resultaat daarvan wordt verwerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in het volgende MPSO. Daarmee is het MPSO naast een verantwoordingsdocument ook een sturingsdocument.

Het MPSO heeft betrekking op het hoofdstuk ‘Stedelijke ontwikkeling’ uit de Programmabegroting. In het overzicht is aangegeven op welke prestatiedoelstellingen uit de Programmabegroting de onderdelen betrekking hebben. Hier wordt in het kort getoond wat het aankomende jaar staat te gebeuren. Het MPSO geeft hier een uitgebreider beeld van.

In de Verantwoording 2017 is op hoofdlijnen aangegeven wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van de verschillende prestatiedoelstellingen. In het MPSO wordt de stand van zaken meer gedetailleerd weergegeven.

Het MPSO 2018 is een omvangrijk rapport en is daarom, net als vorig jaar, als website gemaakt (http://utrecht.mpso.nl). Via het menu aan de linkerzijde is direct door te klikken naar de gezochte informatie. Bovendien kan de lezer rechtsboven een filter instellen. De filter biedt de mogelijkheid om alleen de informatie over binnenstedelijke grondexploitaties, grondexploitatie Leidsche Rijn of grondexploitatie Stationsgebied te bekijken. Op de interactieve projectenkaart (linksonder te benaderen via ‘ga naar kaart’) wordt een overzicht gegeven van alle ruimtelijke projecten in de stad waaruit het MPSO is opgebouwd. Op de projectenkaart kan de lezer filters instellen om bijvoorbeeld te zien welke projecten in zijn of haar wijk worden gerealiseerd of welke nieuwbouw- of renovatieprojecten in de stad in ontwikkeling zijn. Ook kunnen de projecten die onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties eenvoudig worden uitgelicht.

Ten opzichte van vorig jaar hebben we dit jaar ook de grote fysieke mobiliteitsprojecten uit het MPB en de groenprojecten uit het Meerjaren Groenprogramma (MGP) toegevoegd. Alle projecten zijn weergegeven door middel van een x,y coördinaat op de kaart. Volgend jaar werken we met een kaart waarop de projecten door middel van vlakken en lijnen zijn weergegeven, waardoor een exacter beeld is te geven.

Door middel van de projectenkaart willen we de enorme hoeveelheid ruimtelijke ontwikkelingen in beeld brengen en de mooie resultaten die we in en met de stad behalen, laten zien aan de raad, bewoners, beleggers, ontwikkelaars en alle andere geïnteresseerden!

Document downloaden als PDF